ESCO ECO ENERGIJA
Proizvodnja i distribucija energije
Obnovljivi izvori energije

Glavni izvori energije su neobnovljivi izvori energije, a njih ima u ograničenim količinama i sve je naglašeniji njihov štetan utjecaj na okoliš. U takvom globalnom scenariju korištenje obnovljivih izvora energije dolazi u središte energetske politike razvijenih zemalja. Od svih obnovljivih izvora energije, izuzevši velike hidroelektrane, najveći doprinos u prevladavanju nastale situacije očekuje se od biomase.

Biomasa i njezini proizvodi, pored toga što su obnovljivi oni su i energetski najbliži fosilnim gorivima tako da je moguća njihova direktna zamjena. Potencijali biomase koja nastaje u poljoprivredi i šumarstvu su zna?ajni. Njihovim iskorištavanjem u energetske svrhe može se pridonijeti zaštiti okoliša, otvaranju novih radnih mjesta, ruralnom razvitku, a samim time i ukupnom privrednom razvitku.Prema sadašnjim predviđanjima u svijetu će do sredine 21. stoljeća udio biomase u potrošnji energije iznositi između 30 i 40%, a do 2010. godine u Europskoj uniji (EU) proizvodnja energije iz biomase u odnosu na ostale obnovljive izvore energije iznositi će 73%. U EU 58% primarne energije dobivene iz obnovljivih izvora energije potječe od drvne biomase (veliki udio ima tradicionalno iskorištavanje potencijala šuma), a procjenjuje se da će u usporedbi s ostalim obno-vljivim izvorima energije, krajem 2010. godine taj udio iznositi 73%.

EU je donijela strategiju udvo-stručavanja uporabe obnovljivih izvora energije u periodu od 2003.do 2010. godine. Ukupni udio obnovljivih izvora energije do 2010. godine povećao bi se sa 6% na 12%. Taj plan sadrži niz mjera kojima bi se potaknule privatne investicije u objekte za pretvorbu obnovljivih izvora energije u iskoristivu enegiju.Bosna i Hercegovina je u velikoj mjeri ovisna o uvozu energije, posebno o uvozu tekućih i plinovitih fosilnih goriva. Nameće se pitanje korištenja obnovljivih izvora energije, posebno energije iz biomase. Ukupna površina šuma i šumskih zemljšta iznosi 53% površine BiH, a glavni izvori šumske biomase su redovne sječe, ostaci sječa, proredne sječe, sanitarne sječe itd.

Najbolja tehnološka varijanta pridobivanja i izrade šumske biomase je deblovni metod (sa privlačenjem drva skiderom, izradom na šumskom stovarištu i prijevozom kamionom). Sadašnja praksa donekle pokazuje opravdanost sa ekonomskog i ekološkog aspekta da sav materijal tanji od 7 cm (sitna granjevina i lišće/iglice) ostaje u šumi, a sli?na je situacija sa korištenjem korijenovog sustava i panjevine (posebno sa aspekta mogu?ih erozija). Dugoročno se može računati i na dio bio mase iz šumarstva u smislu korištenja navedenog resursa.Danas još uvjek možemo reći da se BiH nalazi na samom početku rješavanja svih pitanja vezanih za korištenje biomase posebno šumske biomase.

Pretraga
Toplana

Prije rekonstrukcije

Nakon rekonstrukcije

Partneri

Anketa
Imate li u planu prelazak na neki alternativni oblik dobivanja energije?