ESCO ECO ENERGIJA
Proizvodnja i distribucija energije
O nama

ESCO ECO ENERGIJA d.o.o.

Grad Livno je tijekom naftne krize 90-ih godina prošlog stoljeća ostao bez snabdijevanja toplinskom energijom koja je kao energente u to vrijeme koristila lož ulje i mazut.

Tijekom višedecenijske stanke u radu sam objekt gradske toplane je gotovo u potpunosti devastiran i pretvoren u ruševinu koja je služila kao divlje odlagalište otpada u samom gradskom središtu.

Uslijed nefunkcioniranja došlo je i do propadanja većeg dijela toplovodnih cijevi putom kojih je toplinska energija distribuirana do zgrada kolektivnog stanovanja i objekata javnih institucija.

Da bi se Livnu vratila još jedna od karakteristika urbanog, te da bi se građanstvu omogućio komforniji način življenja i jeftiniji oblik grijanja na prijedlog Općinskog načelnika prije 4 godine formirano je poduzeće ESCO ECO ENERGIJA d.o.o. temeljem javnog privatnog partnerstva Općine Livno i poduzeća Dvokut-pro, u omjeru vlasništva od 10 % Općina i 90 % Dvokut-pro. Udio Općine odnosi se na ustupanje objekta Gradske toplane i zemljišta u koje se polažu toplovodne cijevi, a sve dosadašnje investicije urađene su sredstvima Dvokut-a.

Poduzeće ESCO ECO ENERGIJA d.o.o. registrirano je za proizvodnju i distribuciju energija i to isključivo iz obnovljivih izvora energije.

Do sada je urađena rekonstrukcija objekta toplane u kojem je instalirano postrojenje od 2 MW toplinske energije koje kao energent koristi drvnu biomasu , a tijekom naredne grijne sezone 2013/14 biti će pušteno u rad postrojenje snage 4 MW čija je izgradnja u tijeku, ako je će kao energent također koristiti biomasu.

U prethodnom periodu položeno je 4 kilometra predizoliranih toplovodnih cijevi, a trenutno se izvode radovi na toplovodu ka Županijskoj bolnici “Dr. fra. Mihovil Sučić“.

U svim objektima koji su spojeni na centralni toplinski sustav izvedeni su radovi instaliranja vertikalnih razvoda centralnog grijanja kao i ugradnja mjernih uređaja-kalorimetara kojima se vrši mjerenje utroška toplinske energije za svakog potrošača zasebno. Cijenu toplinske energije određuje Općinsko Vijeće Livno i ono iznosi 0,0982 KM/kWht što je jedna od najpovoljnijih cijena u FBiH.

U prethodnim grijnim sezonama toplinskom energijom snabdijevani su: Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“, dječji vrtić „Pčelice“ , i 4 stambene zgrade. Od početka 2012/13 grijne sezone na centralni toplinski sustav su priključeni objekti: sportska dvorana „Dalibor Perković Dali“,  Ekonomska škola, Narodno sveučilište, zgrada MUP-a, Zavod zdravstvenog osiguranja i nekoliko stambenih zgrada.

Trenutno se izvode radovi na proširenju objekta gradske toplane u kojem će biti smješteno kogeneracijsko postrojenje na biomasu snage 4 MW, prvo takve vrste u BiH.

U tijeku su i radovi na izgradnji prve solarne elektrane na našim prostorima koja će biti smještena na krovu gradske toplane i puštena u rad tijekom proljeća 2013. godine, a čija je snaga 79 kW.

U poduzeću je trenutno uposleno 8 djelatnika, a tijekom grijne sezone,sukladno potrebama angažiraju se i dodatni uposlenici.

Povećavanjem proizvodnih kapaciteta i širenjem distribucijske mreže, kao i puštanjem u rad solarne elektrane doći će do otvaranja novih radnih mjesta u poduzeću ESCO ECO ENERGIJA d.o.o.

Poduzeće je sudionik mnogih projekata koji se odnose na obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost i smanjenje štetnih emisija u okoliš.

ESCO ECO ENERGIJA d.o.o. je jedan od osnivača udruge Biomasa u BiH.

Za svoj dosadašnji rad i postignute rezultate menadžment poduzeća je više puta nagrađivan od strane različitih institucija.

Poduzeće je za svoja dostignuća u radu na projektu „Energetski park Livno“ dobilo i najeminentniju nagradu u oblasti energetike ENERGY GLOBE NATIONAL AWARD 2013.

Na kraju možemo konstatirati da je ovo jedan iznimno uspješan projekt koji može poslužiti kao primjer za otvaranje mogućnosti stvaranja novih vrijednosti kroz javno-privatno partnerstvo.

Pretraga
Toplana

Prije rekonstrukcije

Nakon rekonstrukcije

Partneri

Anketa
Imate li u planu prelazak na neki alternativni oblik dobivanja energije?