ESCO ECO ENERGIJA
Proizvodnja i distribucija energije
O nama

ESCO ECO ENERGIJA d.o.o.

Grad Livno je tijekom naftne krize 90-ih godina prošlog stolje?a ostao bez snabdijevanja toplinskom energijom koja je kao energente u to vrijeme koristila lož ulje i mazut.

Tijekom višedecenijske stanke u radu sam objekt gradske toplane je gotovo u potpunosti devastiran i pretvoren u ruševinu koja je služila kao divlje odlagalište otpada u samom gradskom središtu.

Uslijed nefunkcioniranja došlo je i do propadanja ve?eg dijela toplovodnih cijevi putom kojih je toplinska energija distribuirana do zgrada kolektivnog stanovanja i objekata javnih institucija.

Da bi se Livnu vratila još jedna od karakteristika urbanog, te da bi se gra?anstvu omogu?io komforniji na?in življenja i jeftiniji oblik grijanja na prijedlog Op?inskog na?elnika prije 4 godine formirano je poduze?e ESCO ECO ENERGIJA d.o.o. temeljem javnog privatnog partnerstva Op?ine Livno i poduze?a Dvokut-pro, u omjeru vlasništva od 10 % Op?ina i 90 % Dvokut-pro. Udio Op?ine odnosi se na ustupanje objekta Gradske toplane i zemljišta u koje se polažu toplovodne cijevi, a sve dosadašnje investicije ura?ene su sredstvima Dvokut-a.

Poduze?e ESCO ECO ENERGIJA d.o.o. registrirano je za proizvodnju i distribuciju energija i to isklju?ivo iz obnovljivih izvora energije.

Do sada je ura?ena rekonstrukcija objekta toplane u kojem je instalirano postrojenje od 2 MW toplinske energije koje kao energent koristi drvnu biomasu , a tijekom naredne grijne sezone 2013/14 biti ?e pušteno u rad postrojenje snage 4 MW ?ija je izgradnja u tijeku, ako je ?e kao energent tako?er koristiti biomasu.

U prethodnom periodu položeno je 4 kilometra predizoliranih toplovodnih cijevi, a trenutno se izvode radovi na toplovodu ka Županijskoj bolnici “Dr. fra. Mihovil Su?i?“.

U svim objektima koji su spojeni na centralni toplinski sustav izvedeni su radovi instaliranja vertikalnih razvoda centralnog grijanja kao i ugradnja mjernih ure?aja-kalorimetara kojima se vrši mjerenje utroška toplinske energije za svakog potroša?a zasebno. Cijenu toplinske energije odre?uje Op?insko Vije?e Livno i ono iznosi 0,0982 KM/kWht što je jedna od najpovoljnijih cijena u FBiH.

U prethodnim grijnim sezonama toplinskom energijom snabdijevani su: Osnovna škola „Ivan Goran Kova?i?“, dje?ji vrti? „P?elice“ , i 4 stambene zgrade. Od po?etka 2012/13 grijne sezone na centralni toplinski sustav su priklju?eni objekti: sportska dvorana „Dalibor Perkovi? Dali“,  Ekonomska škola, Narodno sveu?ilište, zgrada MUP-a, Zavod zdravstvenog osiguranja i nekoliko stambenih zgrada.

Trenutno se izvode radovi na proširenju objekta gradske toplane u kojem ?e biti smješteno kogeneracijsko postrojenje na biomasu snage 4 MW, prvo takve vrste u BiH.

U tijeku su i radovi na izgradnji prve solarne elektrane na našim prostorima koja ?e biti smještena na krovu gradske toplane i puštena u rad tijekom prolje?a 2013. godine, a ?ija je snaga 79 kW.

U poduze?u je trenutno uposleno 8 djelatnika, a tijekom grijne sezone,sukladno potrebama angažiraju se i dodatni uposlenici.

Pove?avanjem proizvodnih kapaciteta i širenjem distribucijske mreže, kao i puštanjem u rad solarne elektrane do?i ?e do otvaranja novih radnih mjesta u poduze?u ESCO ECO ENERGIJA d.o.o.

Poduze?e je sudionik mnogih projekata koji se odnose na obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost i smanjenje štetnih emisija u okoliš.

ESCO ECO ENERGIJA d.o.o. je jedan od osniva?a udruge Biomasa u BiH.

Za svoj dosadašnji rad i postignute rezultate menadžment poduze?a je više puta nagra?ivan od strane razli?itih institucija.

Poduze?e je za svoja dostignu?a u radu na projektu „Energetski park Livno“ dobilo i najeminentniju nagradu u oblasti energetike ENERGY GLOBE NATIONAL AWARD 2013.

Na kraju možemo konstatirati da je ovo jedan iznimno uspješan projekt koji može poslužiti kao primjer za otvaranje mogu?nosti stvaranja novih vrijednosti kroz javno-privatno partnerstvo.

Pretraga
Toplana

Prije rekonstrukcije

Nakon rekonstrukcije

Partneri

Anketa
Imate li u planu prelazak na neki alternativni oblik dobivanja energije?